ÇEVRE BİMS MAKİNA VE YAPI A.Ş. | NEVŞEHİR BİMS KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ÇEVRE BİMS MAKİNA VE YAPI A.Ş. ( ÇEVRE BİMS) veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği
kişisel verilerin işlenmesinden evvel , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
madde 10 uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma
Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak,
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini İlgili
kişilerin bilgesine sunmaktadır.

TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin , bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
olumlu onay beyanı

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı ,etnik kökeni, siyasi düşüncesi ,felsefi inancı, dini
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti ,dernek vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı ,
cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve
genetik bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yada
her hangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi depolanması, muhafaza edilmesi değiştirilmesi , yeniden
düzenlenmesi ,açıklanması ,aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması yada kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlem

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen , veri kayıt
sistemi kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek yada tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt
sistemi

İlgili Kişi: Kişisel Verileri işlenen gerçek kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları
ÇEVRE BİMS kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar ve işler:

Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek
Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak
Daha kaliteli ve güvenli hizmet vermek
Ticari faaliyetlerimizi sürdürmek
Ticari faaliyetlerimizi hukuka uygun vasıtalarla ve kanunlar çerçevesinde
sürdürmek/ geliştirmek
Müşteri portföyümüz yönetmek
Her türlü araçla iletişim kurmak
Reklam tanıtım ve bilgilendirme yapmak
Web sitemizi kullanan ziyaretçileri analiz etmek ve arşivlemek
Veri kayıplarının önlenmesi için kopyalama/yedekleme yapmak
Yasal düzenlemeleri getirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin ,
hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak
Adli ve idari makamlarca talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme
yükümlülüklerini yerine getirmek
KVVK’da belirtilen diğer amaçlar

Kişisel Verilerin Aktarılacağı Alanlar

Yukarıda belirtilen amaçlarla , ilgili kişilerin ÇEVRE BİMS ile paylaştıkları kişisel veriler
kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla resmi merci ve kurumlara
aktarmaktadır.
Tarafınızca sağlanan kişisel veriler yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında her hangi
bir kapsamda kullanılmayacak üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz sözlü , yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ve
manuel ortam vasıtasıyla toplanmaktadır.
İlgili kişi ,kişisel verilerin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve politikaya uygun
olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı ve yahut elektronik ortamda açık
rıza verdikten sonra işlenecektir.Alınan açık rıza beyanları fiziksel veya elektronik
ortamda rıza belgelenip saklanır.Kişisel veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı
halinde ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin yada bir başkasının hayatı veya
beden bütünlüğünün korunması için zorunlu haller olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla sözleşmenin taraflarına ilişkin kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirmiş olması
Bir hakkın tesisi , kullanılması veya koruması için veri işlemenin zorunlu olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla , veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Özel nitelikle veriler yalnızca kişinin açık rızasının bulunması yada sağlık cinsel
hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere kanunda açıkça öngörülen hallerde
işlenebilir.

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi ÇEVRE BİMS tarafından toplanan yahut işlenen gerçek Kişiler KVKK
uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.
İlgili kişi kanunun öngördüğü şekliyle başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri
yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu politikanın son kısmının (6) verilen iletişim
bilgileri doğrultusunda ÇEVRE BİMS’E gönderebilir:

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma
Kişisel verilerin işlenme amacına ve bunların amacına uygun kullanıp
kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde ve dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığını öğrenme
Aktarılmışsa bu üçüncü kişileri öğrenme
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi
Kanun çerçevesinde Kişisel verilerin silinmesi yada yok edilmesi
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
zararın giderilmesi

İletişim Bilgileri
ÇEVRE BİMS MAKİNA VE YAPI A.Ş.

Kasapoğlu Mah. Niğde Cad. No:94 Göre Kasabası / NEVŞEHİR
TEL: 0 354 232 86 66/67
E-POSTA: çevrebimsfabrika@gmail.com
WEB: www.cevrebims.com

Bu metnin web sitesinde yayınlanmakta dahil olmak üzere ilgili kişilerin erişimine uygun
yollarla açılması ile ÇEVRE BİMS ilgili kişinin onayına tabi olmadan tek taraflı beyanı ile
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.